Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Dapagliflozine/metformine Tabletten


Geneesmiddel: Dapagliflozine/metformine Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/900/001-012


Werkzame stof

Dapagliflozine en metformine

Geneesmiddelgroep

Dapagliflozine: Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2)-remmers

Metformine: Biguaniden (=metformine)


Andere namen

Xigduoģ


Samenstelling

Filmomhulde tablet met 5 mg dapagliflozine en 850 mg metformine.

Filmomhulde tablet met 5 mg dapagliflozine en 1000 mg metformine.


Fabrikant/leverancier

Bristol-Myers-Squib BV


Toepassingen (= indicaties)

Suikerziekte (= diabetes mellitus) type 2 (= niet-insuline afhankelijk)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bij gebruik van insuline

Type 1 diabetes of bij de behandeling van diabetische ketoacidose

Bij matige en ernstige nierfunctiestoornissen

Bij leverfunctiestoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende (huis)arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachtren die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de veiligheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn bij de mens wordt uitgescheiden met de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift.

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, Werk en Sport

Xigduoģ heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Het innemen van Xigduoģ in combinatie met middelen die Ďsulfonylureumderivatení worden genoemd kan een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken. Dit kan uw vermogen om een voertuig te besturen, machines te bedienen of te werken zonder veilig steunpunt beÔnvloeden.
3.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, conncentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dapagliflozine: SGLT2-remmers helpen het bloedglucose laag te houden door te voorkomen dat glucose in de nieren teruggeresorbeerd wordt uit de urine.

Metformine: Het kan volgens drie mechanismen werken: vermindering van de glucoseproductie in de lever door remming van de gluconeogenese en glycogenolyse in de spieren, toename van de perifere gevoeligheid voor insuline en van het cellulaire glucosegebruik en remming van de resorptie van glucose. Daarnaast stimuleert metformine de intracellulaire glycogeensynthese door inwerking op de glycogeensynthetase en verhoogt het de transportactiviteit van alle typen van membraan glucose-transporters (GLUT).

Belangrijk

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Hypoglykemie

Urineweginfecties

Genitale infecties

Algemeen

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De mogelijke staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Als effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Dit geneesmiddel kan het diuretisch effect van thiazide en lisdiuretica versterken en kan het risico op dehydratie en hypotensie verhogen.

Xigduoģ kan met de meeste geneesmiddelen worden gebruikt. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt voor geneesmiddelen die u op of zonder voorschrift kunt krijgen, en kruidensupplementen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of drank.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter.
Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet mťťr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucosewaarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling van diabetes met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht.

Het duurt ca. ťťn week voordat dit medicijn werkt en ca. 6-8 weken voordat de werking maximaal is. Het is daarom van groot belang dat u dit medicijn nauwkeurig volgens doktersvoorschrift gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw arts en/of zorgvelener. Vertel hen ook of u wťl of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
Vertel hen ook of u wťl of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wťl of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom, onder bepaalde voorwaarden, vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie vragen over suikerziekte (= diabetes mellitus) en de behandeling daarvan.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Tijdens gecontroleerd klinisch onderzoek bij gezonde proefpersonen werden enkelvoudige doses van maximaal 600 mg linagliptine (gelijk aan 120 keer de aanbevolen dosis) doorgaans goed verdragen. (Er is geen ervaring met doses boven 600 mg bij de mens.)

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedcoglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Dapagliflozine/metformine Tabletten.