Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xalkori«


Geneesmiddel: Xalkori«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/793/001


Werkzame stoffen

Crizotinib

Geneesmiddelgroep

Maligne aandoeningen, middelen

RTK-remmers, remmer van anaplastisch lymfoomkinase (ALK)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Capsules met 200 mg en 250 mg crizotinib per capsule.


Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Longkanker, voor de behandeling van volwassen patiŰnten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor crizotinib of een van de andere bestanddelen (zie bijsluiter)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en gedurende 90 dagen na het staken van de behandeling.

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

U moet extra voorzichtig zijn als u auto rijdt en machines gebruikt, omdat patienten die Xalkori« gebruiken last kunnen krijgen van stoornissen in het gezichtsvermogen, duizeligheid en vermoeidheid.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Xalkori« is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om kanker te behandelen door de activiteit van een eiwit, anaplastisch lymfoomkinase genaamd, te blokkeren. Het is bekend dat dit eiwit betrokken is bij de groei en verspreiding van kankercellen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (> 10%):

Abnormale leverfunctie

Longontsteking

Een licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of een onaangenaam gevoel in de borstkas.

Effecten op het gezichtsvermogen.

Neuropathie

Duizeligheid

Vermoeidheid

Oedeem

Verminderde eetlust

Verandering van smaakwaarneming

Huiduitslag

Algemeen

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Met name de volgende geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen met Xalkori« verhogen:

Claritromycine, telitromycine, troleandomycine, antibiotica die worden gebruikt voor de behandeling van bacteriŰle infecties

Ketoconazol, itraconazol, voriconazol, worden gebruikt voor de behandeling van
schimmelinfecties

Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, worden gebruikt voor de behandeling van HIV-infecties/AIDS

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Xalkori« verminderen

Fenyto´ne, carbamazepine en fenobarbital, anti-epileptica die worden gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen of stuipen

Rifabutine, rifampicine, worden gebruikt voor de behandeling van tuberculose

Sint-janskruid (Hypericum perforatum), een plantaardig product dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Lees het gebruik op het etiket

U kunt de capsules met of zonder voedsel innemen, waarbij u altijd grapefruit moet vermijden.

Slik de capsules in hun geheel door. Ze mogen niet worden fijngemaakt, opgelost of geopend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemene informatie over bewaren

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele /b] of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar met dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen. De
indicatie heeft geen betrekking op kinderen en jongeren tot 18 jaar.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xalkori«.