Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

DaceptonŽ


Geneesmiddel: DaceptonŽ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111059
RVG 112999


Werkzame stof

Apomorfine-hydrochloride

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen


Andere namen

APO-goŽ


Samenstelling

Injectie/infusie-oplossing: 10 mg of 5 mg/ml.
Bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel (anti-oxidans).


Fabrikant/leverancier

EVER Neuro Pharma GmbH


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Parkinson, wanneer andere orale (= inname via de mond) niet of niet voldoende helpen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademhalingsdepressie (= respiratore depressie)

Bewegingsstoornissen, zoals overtollige bewegingen en spierkrampen, als gevolg van behandeling met levodopa

Borstvoeding

Dementie

Kinderen en adolescenten, jonger dan 18 jaar

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een meer van de bestanddelen (o.a. natrium-bisulfiet) of voor vergelijkbare middelen.

Natriumbisulfiet kan bij daarvoor gevoelige patiënten, met name bij personen met een ziektegeschiedenis van astma en allergie, ernstige allergische reacties veroorzaken.

Zwangerschap

Algemeen

Informeer vóór gebruik van dit medicijn uw (huis)arts over eventuele:
- zwangerschap
- borstvoeding
- nier-problemen
- ademhalingsproblemen
- hart- en vaatproblemen
- lage bloeddruk
- duizeligheid bij opstaan of flauwvallen
- vaak voorkomende misselijkheid en/of overgeven
- dementie (Alzheimer)
- overgevoeligheid voor morfine
- hormonale aandoeningen
- psychiatrische problemen, zoals waanvoorstellingen (hallucinaties) of verwardheid
- vaak voorkomende willekeurige bewegingen
- gebruik van metoclopramide, antipsychotisch werkende dopamine-blokkers, amfetamine, papaverine, reserpine en/of tetrabenazine.

Lees ook de patientenbijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork˘men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , slaperigheid, extreme sufheid, verwardheid, overdreven geluksgevoel (= euforie), rusteloosheid en/of visuele waanvoorstellingen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Neem contact op met uw (huis)arts als u last heeft van deze bijwerking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof stimuleert bepaalde dopamine-receptoren. Hierdoor worden bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson verminderd.

Na injectie begint de werking na ca. 4-12 minuten en duurt ca. 1 uur.

Algemeen

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bewegingsstoornissen (= dyskinesieën), ernstige

Bloeddrukdaling en duizeligheid bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken

Misselijkheid

Verwardheid, lichte

Waanvoorstellingen (= hallucinaties), beelden

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychosen)

Bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)

Hartmiddelen, bepaalde

Parkinson-middelen, andere dan dit middel

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork˘men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of andere stoffen.


Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in bijsluiter van de verpakking

De (huis)arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u dit middel moet injecteren.

De ampullen direct na opening gebruiken. Na opening van de ampul is dit middel niet houdbaar.

Gebruik dit middel niet als de oplossing groen verkleurd is.

Algemeen

Vraag advies aan uw arts of apotheker als u problemen heeft met het gebruik.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Dit medicijn niet in de koelkast bewaren, niet bevriezen en niet aan overmatig zonlicht of warmte blootstellen.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u vragen heeft over dit medicijn.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.
Als u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Neem niet meer en ook niet minder van dit medicijn dan uw (huis)ats heeft voorgeschreven.

Pleeg eerst overleg met uw (huis)arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij APO-GOŽ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Dit medicijn bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Ademhalingsproblemen en braken

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt en neem die mee naar de (huis)arts, poli of ziekenhuis.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over DaceptonŽ.

Bijsluiters