Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Paglitaz®


Geneesmiddel: Paglitaz®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/721


Werkzame stof

Pioglitazon

Geneesmiddelgroep

Bloedsuiker-verlagende middelen voor inname via de mond (= orale anti-diabetica)

Thiazolidinedionen


Andere namen

Glustin®

Pioglitazon Tabletten (generiek)

Actos®


Samenstelling

Tabletten: 15 mg, 30 mg of 45 mg pioglitazon-hydrochloride per tablet

Hulpstoffen: carmellose-calcium, hydroxypropylcellulose, lactose-monohydraat en magnesium-stearaat


Fabrikant/leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten


Toepassingen (= indicaties)

Suikerziekte, diabetes mellitus type 2 (= niet-insuline afhankelijke suikerziekte). Diabetes mellitus type 2 komt voornamelijk voor bij volwassenen.

Sepioglin® kan als zodanig (= monotherapie) of in combinatie met metformine (in het bijzonder bij patiënten met overgewicht) of een sulfonylureum-derivaat (alleen bij patiënten die metformone niet verdragen of niet mogen gebruiken) worden voorgeschreven.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hartfalen of voorgeschiedenis met hartfalen (NYHA-klasse I-IV)

Insuline, gebruik van

Leverfunctie, verminderde

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Overleg vóór gebruik van dit middel eerst met uw (huis)arts:
- als u van plan bent zwanger te worden
- als u borstvoeding geeft
- als u polycysteus ovariumsyndroom heeft (er bestaat dan bij gebruik van dit middel een verhoogde kans op zwangerschap)
- als u hart- of leverproblemen heeft
- als reeds een sulfonylureum-derivaat samen met metformine gebruikt (een combinatie van drie middelen wordt niet aanbevolen)
- als u jonger bent dan 18 jaar

Algemeen

Breng ook een vervangende (huis)arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent of overweegt zwanger te worden. Uw arts zal u dan adviseren met dit middel te stoppen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Vertel het aan uw arts als u borstvoeding geeft of overweegt borstvoeding te geven. Uw arts zal u dit middel dan niet meer voorschrijven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift.

Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, Werk en Sport

Voor zover bekend heeft dit medicijn bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, conncentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

Bij patiënten met diabetes mellitus (= suikerziekte) zijn de weefsels en organen vaak minder gevoelig voor het lichaamseigen insuline. Dit noemt men 'insuline-resistentie'. Sepioglin® verbetert de werking van het insuline, dat door het lichaam wordt geproduceerd, doordat het de insuline resistentie vermindert. Hierdoor verbetert de bloedglucose instelling bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Bovendien verbetert Actos® de vetstofwisseling (triglyceriden en HDL-cholesterol waarde) en lijkt het een positief effect te hebben op de verdeling van het lichaamsvet.

Belangrijk

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Sepioglin®

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- bovenste luchtweginfectie
- gezichtsvermogen, verstoord
- lichaamszwakte (hypo-asthenie)

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- slapeloosheid (insomnia)
- voorhoofdsholte-ontsteking (sinusitis)

Sepioglin® + metformine (Glucophage®)

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- bloedarmoede (anemie)
- bloed in urine (hematurie)
- erectieproblemen (erectiele disfunctie)
- hoofdpijn
- gewichtstoename
- gewrichtspijn (artralgie)
- gezichtsvermogen, stoornis

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- winderigheid (flatulentie)

Sepioglin® + sulfonylureum-derivaten

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- duizeligheid
- gewichtstoename
- winderigheid (flatulentie)

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- bloedglucose-spiegel, verlaagd (hypoglykemie)
- eetlust, toename
- eiwit in urine (proteïnurie)
- evenwichtsstoornissen (vertigo)
- gezichtsvermogen, stoornis
- hoodfpijn
- zweten
- glucose in urine (glucosurie)
- lactaat-dehydrogenase, verhoogd
- vermoeidheid

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook medicijnen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Er zijn geen gegevens bekend over wisselwerkingen bij gelijktijdige behandeling met Sepioglin®, metformine en een sulfonylureumderivaat.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de bijsluiter in de verpakking.

Gebruikelijke doseringvoor volwassenen: 1 x daags 15 mg of 30 mg pioglitazon.
De dosis kan door uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot 1 x daags 45 mg.
Het kan ook zijn dat uw arts u een andere dosering voorschrijft.

De tabletten heel innemen met water.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter.
Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen kunt u beter niet bewaren, niet aan anderen geven en/of niet in de vuilnisbak of het toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes mellitus) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucose-waarde, d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt aan deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Uw arts zal u vragen regelmatig een bloedtest te laten doen om te controlerne of de lever normaal functioneert.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
o Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar van de behandeling met Actos® wordt aanbevolen dat de arts elke 2 maanden een bloedtest afneemt. Dit is om na te gaan of de lever normaal functioneert.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Paglitaz®.