Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Eliquis®


Geneesmiddel: Eliquis®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/691/001-005


Werkzame stof

Apixaban

Geneesmiddelgroep

Trombose-middelen. Remmen de bloedstolling door remming van factor-Xa


Andere namen

Geen


Samenstelling

Tablet met 2,5 mg en 5 mg apixaban.


Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ter voorkoming van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij heup- of knievervangende operatie

Uw arts heeft dit geneesmiddel voorgeschreven omdat na een operatie een verhoogde kans op bloedstolsels onstaat.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of voor één van de hulpstoffen

Actieve, klinisch significante bloedingen

Orgaanlaesies met het risico op bloedingen

Spontane of farmacologisch verminderde hemostase

Verminderde werking van de lever of leveraandoeningen die naar verwachting invloed hebben op de
overleving

Let op!

Gebruik van Eliquis® bij kinderen jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen vanwege ontbrekende
gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Informeer uw arts voor gebruik van dit middel als u zwanger bent.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.


Verkeer, werk en sport

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Eliquis® behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen trombose. Het werkt door een bloedstollingsfactor
(factor Xa) te blokkeren en dus de neiging om bloedstolsels te vormen te verminderen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Meest voorkomende

- bloeding na de operatie
- verlaging van het aantal rode bloedcellen wat uw huid bleek kan maken en wat zwakte of ademloosheid
kan veroorzaken
- zich ziek voelen
- bij bloedonderzoek kunnen sommige leverenzymwaarden gestegen zijn

Pas op!

Neem onmiddellijk contact op met de (huis)arts bij:
- koorts, tekenen van infectie, ernstige krachteloosheid (door bloedafwijking)
- tekenen van lever-aandoeningen, zoals gele huid en/of oogwit (geelzucht), al of niet in combinatie met bloedingen en verwarheid

Tijdens gebruik van dit middel kunnen verwondingen wat langer bloeden duren dan normaal. Gewoonlijk geeft dit geen problemen. Neem echter contact op met uw arts als u daar enige twijfel over heeft.

Informeer uw arts over eventuele bijwerkingen die u ervaart, ook als die niet als zodanig zijn vermeld.

Algemeen

Als tijdens het gebruik van dit medicijn bijwerkingen of effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid voor dit medicijn
- allergische reactie .
NB. Neem in dat geval contact op met uw arts of apotheker.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Als u een van de volgende middelen gebruikt:
▪ bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol,
posaconazol, fluconazol), tenzij deze alleen op de huid worden aangebracht
▪ bepaalde antivirale geneesmiddelen tegen HIV/aids (bijv. ritonavir)
▪ andere geneesmiddelen om bloedstolling tegen te gaan (bijv. enoxaparine of clopidogrel)
▪ ontstekingsremmers en pijnstillers (bijv. naproxen of aspirine)
Vertel dit uw arts voordat u Xarelto inneemt, omdat dit het effect van Xarelto kan versterken.

Als u een van de volgende middelen gebruikt:
▪ bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne, carbamazepine,
fenobarbital)
▪ sint-janskruid, een kruidenmiddel tegen depressie
▪ rifampicine, een antibioticum
Vertel dit uw arts voordat u Xarelto inneemt, omdat dit het effect van Xarelto kan verminderen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket

Gebruikelijke dosering:
- volwassenen: 1 x daags 1 tablet

Neem bij overdosering vanwege een verhoogd risico op bloedingen contact op met uw (huis)arts of EHBO-afdeling van poli of ziekenhuis.

Algemeen

Vraag uw (huis)arts of apotheker om nadere uitleg als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in de vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Als u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de werking van dit middel af. Als u meer gebruikt, neemt de werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen wél. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bij overschrijding van de aanbevolen dosering wordt de patiënt blootgesteld aan een toegenomen risico op bloedingen.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Eliquis®.