Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ecalta®


Geneesmiddel: Ecalta®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/07/416/001


Werkzame stof

Anidulafungin

Geneesmiddelgroep

Schimmel-middelen (= anti-mycotica)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Elke injectieflacon bevat 100 mg anidulafungin.
De gereconstitueerde oplossing bevat 3,33 mg/ml anidulafungin en de verdunde oplossing bevat 0,36
mg/ml anidulafungin.


Fabrikant/Leverancier

Pfizer Ltd


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Candidiasis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Pas op met het gebruik bij (o.a.)

- lever-problemen, ook indien eerder gehad
- gebruik van ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- allergische aanleg

Dit geneesmiddel bevat 24 vol% ethanol (alcohol); dit komt overeen met 6 g ethanol in de onderhoudsdosis van 100 mg (toegediend in 1,5 uur) en met 12 g ethanol in de aanvangsdosis van 200
mg (toegediend in 3 uur).

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts als u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen, verminderen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn verstoort de aanmaak van een bestanddeel van de celwand van schimmels dat nodig is om de schimmel te laten groeien en overleven.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Hoofdpijn

Convulsies

Diarree, braken, misselijkheid

Uitslag, jeuk

Blozen

Afwijking van de bloedstolling

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt groter naarmate de dosering hoger is.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid
- allergische reactie .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er wordt geen dosisaanpassing van één van beide geneesmiddelen aanbevolen wanneer anidulafungin gelijktijdig wordt toegediend met ciclosporine, voriconazol of tacrolimus en er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor anidulafungin wanneer dit gelijktijdig wordt gebruikt met amphotericine B of
rifampicine.

Algemeen

Vertel behalve uw eigen arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of andere zorgverlener.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags via intra-veneuze (= i.v.) infusie gedurende 1 uur.

Bij nier-problemen en/of overgewicht wordt de dosering meestal aangepast.


Bewaren

Ongeopende flacons: in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in vriezer!)

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Informeer arts of andere zorgverlener als u denkt dat een dosering is overgeslagen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet waarom dit medicijn wordt toegediend.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de effecten van andere medicatie veranderen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Zoals bij elke overdosering dienen, voor zover nodig, algemene ondersteunende maatregelen te worden getroffen. In geval van een overdosering kunnen bijwerkingen optreden.

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of als overdosering wordt vermoed.

Hou in de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ecalta®.