Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zavesca® (EU)


Geneesmiddel: Zavesca® (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2003


Werkzame stof

Miglustaat

Geneesmiddelgroep

Stofwisselingsmiddelen


Andere namen

Geen

Azomyr® (EU)


Samenstelling

Capsules: 100 mg miglustaat per capsule


Fabrikant/Leverancier

Actelion BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Gauscher

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

- Overleg bij ernstige lever- en/of nier-aandoeningen voor gebruik eerst met uw (huis)arts.
- Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
- Dit middel wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens gebruik van dit middel zwangerschap voorkómen door gebruik van voorbehoedsmiddelen (= anticonceptiva)

Neem contact op met uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger bent geworden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid. Hou hier o.a. rekening mee bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn vermindert de vorming van glucosylceramide. Hiewrdoor hoop zich minder glucosylceramide op in de weefsels.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- buikpijn
- diarree (80% van de gebruikers)
- winderigheid (= flatulentie)
NB. Bovengenoemde klachten verdwijnen gewoonlijk 1-3 maanden na de aanvang van het gebruik. Zo nodig kan de dosis worden verminderd om deze klachten te verminderen.
- duizeligheid
- hoofdpijn
- gewichtsverlies (60%)
- bevingen (= tremoren) of verergering daarvan (20-30%)
- gezichtsvermogen, verminderd

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- eetlust, verminderde
- gewichtstoename
- gevoelswaarneming, gedeeltelijk verminderd paresthesie)
- tintelingen (perifere neuropathie)
- spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
- leerproblemen (cognitieve dysfunctie)

Algemeen

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: een:
- bijwerking
- wisselwerking (= interactie)
- overgevoeligheid
- allergische reactie

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere stoffen te verwachten.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 3 x daags 100 mg
Bij verminderde nierfunctie wordt gewoonlijk bij de aanvang een lagere dosering voorgeschreven.

Neem de capsules heel in met water.

Neem na vergeten van een capsule deze alsnog in, maar neem nooit een dubbele dosis. Sla in dat geval de vergeten dosering over.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met de (huis)arts.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om nadere uitleg als u niet (meer) weet hoe dit middel te gebruiken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts of apotheker.


Vergoeding

Dit medicijnen is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Zavesca®

Algemeen

U kunt uw (huis)arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Zavesca® (EU).

Bijsluiters