Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ximegalatran Tabletten


Geneesmiddel: Ximegalatran Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Exanta®: 2004


Werkzame stof

Ximelagatran (prodrug van megalatran)

Geneesmiddelgroep

Bloedstolling-remmende middelen: directe trombine-remmers


Andere namen

Exanta®


Samenstelling


Fabrikant/leverancier

Exanta®: AstraZeneca


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= preventie) van veneuze en diep veneuze trombo-embolische aandoeningen in het been of de longen (= longembolie)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedingen, actieve

Bloedingsneiging, verhoogde

Bloederziekte, erfelijke

Inwendige orgaan-aandoening met verhoogde bloedingsneiging

Lever-werking, verminderde

Nierwerking, ernstig verminderde

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Let op! (vanwege verhoogd risico op bloedingen)

Overleg voor gebruik eerst met uw arts bij:
- aangeboren of verworven stollingsstoornis
- bloedafwijking waardoor snel blauwe plekken door verhoogde bloedingsneiging (tekort aan bloedplaatjes)
- maagzweer
- grote verwonding van recente datum
- recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of oog
- recente hersenbloeding
- gebruik van ander antibloedstollingsmiddel
- gebruik van medicijnen met bijwerking op de bloedstolling (o.a. aspirine en andere NSAID's)
- gebruik van erytromycine
- hartinfectie door bacterien
- verminderde nierwerking
- lichaamsgewicht lager dan 50 kg
- overgewicht
- leeftijd hoger dan 75 jaar
- krijgen ruggenprik (voor de verdoving tijdens en na de operatie) of al heeft gehad

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Vraag uw arts tijdens de zwangerschap voor gebruik van dit medicijn om advies.
Informeer uw arts als u zwanger bent of wil worden.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in zeer geringe hoeveelheden in de moedermelk.

Vraag uw arts eerst om advies voordat u borstvoeding geeft.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of dit medicijn invloed heeft op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert de werking van trombine en remt daardoor de bloedstolling.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- ijzertekort met als gevolg vermoeidheid of gevoel van zwakte, misselijkheid en overgeven

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- achterblijven van urine in blaas (= urien-retentie)
- bloed in urine
- bloeddruk, verhoogd of verlaagd
- bloeding of blauwe plek rond operatiegebeid
- duizeligheid
- diarree
- hartslag, versneld of vertraagd
- huiduitslag, rode huid, blaasjes, jeuk
- hoofdpijn
- koorts
- leverenzymwaarden, verhoogde
- leverfunctie, afwijkende
- maagdarm-bloeding
- pijn
- rugpijn
- spijsverteringsstoornis met volgevoel in bovenbuik, pijn in de maagstreek, buikpijn, boeren, misselijkheid, braken, zuurbranden
- urineweg-infectie
- verstopping
- vochtophoping in ledematen (perifeer oedeem)

Soms (bij 1-10 van de 1000 gebruikers)

- bloedingen in de luchtwegen
- bloedneus
- vaginale bloedingen

Algemeen

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een;
- bijwerking
- wisselwerking met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid
- allergische reactie .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Ciclosporine (Neoral, Sandimmune)

Dextran (= plasma-vervangmiddel)

Eenvoudige pijnstillers (= NSAID's), met uitzondering van paracetamol

Erytromycine (= Erythrocine)

Medicijnen die effect hebben op de bloedstolling en de werking van de bloedplaatjes, zoals acetylsalicylzuur (= Aspirine) clopidogrel (Plavix), desirudine, dipyridamol (+ Persantin), fondaparinux (= Arixtra), gaba-receptor-antagonisten, heparine, sulfinpyrazol, ticlopidine, trombolytica, vitamine K

Rifampicine (= Rifadin)

Algemeen

Er zijn heel wat medicijnen -waaronder ook zelfzorggeneesmiddelen- die niet met dit anti-trombosemiddel mogen worden gecombineerd omdat ze de werking er van versterken (= langere bloedingstijd dan gewenst) of verzwakken (= kortere bloedingstijd dan gewenst).

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit anti-trombosemiddel.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en bijsluiter in de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen:
- startdosering (na operatie): 2 x daags 3 mg Megalatran-injectie (0,3 ml onder de huid)
- onderhoudsdosering: 2 x daags 1 tablet gedurende 8 tot maximaal 11 dagen

Dit medicijn kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem een vergeten tablet alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende tablet. Sla de vergeten tablet dan over. NB. Neem nooit een dubbele dosering.

Neem bij overdoseringonmiddellijk contact op met uw (huis)arts of apotheker.

Als u voortijdig stopt met het gebruik heeft u een verhoogde kans op trombose.

Algemeen

Vraag uw (huis)arts of apotheker om advies als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

Veel medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m‚‚r dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak veel slechter worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en wijk daar niet van af. Ook niet wanneer u lange tijd geen klachten heeft gehad.

Houdt u strikt aan de controle-afspraken zodat de dosering van dit medicijn steeds nauwkeurig kan worden afgestemd op uw bloedstollingswaarden (o.a. protrombine-tijd en trombotest-activiteit).

Wanneer u minder van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= onderdosering), wordt de bloedstolling bevorderd. Hierdoor is de kans op trombose of embolie groter.

Wanneer u meer van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= overdosering), wordt de bloedstolling mogelijk te sterk geremd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen, waaronder bloedingen, groter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel ook altijd uw tandarts dat u een middel tegen trombose of embolie gebruikt. Hiermee kunt u onnodige en langdurige bloedingen na tandheelkundige ingrepen voork¢men.

Als u problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Exanta®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bloedingen en daarbij behorende complicaties

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen na overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ximegalatran Tabletten.