Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Acetylsalicylzuur Kauwtabletten (zelfzorg)


Geneesmiddel: Acetylsalicylzuur Kauwtabletten (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Introductiejaar

1968


Werkzame stof

Acetylsalicylzuur

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: pijnstillers (= analgetica)

Subgroep: prostaglandine-synthetase-remmers(NSAID's)

Sub-subgroep: salicylaten


Andere namen

Aspirine®


Samenstelling

Aspirine® kauwtablet: 500 mg acetylsalicylzuur


Fabrikant/Leverancier

Aspirine®: Bayer BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn, bijvoorbeeld hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, reumatische pijn, spit, spierpijn en zenuwpijn

Pijn bij reuma, acuut en chronisch

Pijn en koorts bij griep en verkoudheid

Pijn en koorts na inenting

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de toepassing van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit middel binnen enkele dagen niet of onvoldoende effect heeft.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos) na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (NSAID's)

Bloedplaatjes, verminderd aantal (= hypoprotrombinemie)

Bloedstolling, vertraagde (= hemorragische diathese)

Bloedstollingremmende medicijnen (= anticoagulantie = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Darmobstructie en/of darmwand-doorboring (= darmperforatie)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Hersenweefselbeschadigingen, bepaalde (= intracraniale laesies)

Jonge kinderen, die zijn uitgedroogd door overmatig vochtverlies (= gedehydrateerd)

Mensen met een aangeboren overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere salicylaten

Kinderen met waterpokken of griep

Leverfunctie-stoornissen, ernstige (= ernstige lever-insufficiëntie)\

Maagbloedingen of darmbloedingen

Maagklachten, -ontsteking (= gastritis) of -pijn na eerder gebruik van acetylsalicylzuur of andere salicylaten

Maagwandontsteking (= gastritis)

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Natrium-beperkt-dieet

Nierfunctie-srtoornissen, ernstige (= ernstige nier-insufficiëntie).

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel passeert de moederkoek (= placenta) en komt zo bij de nog ongeboren vrucht (= foetus). Een schadelijk effect op het kind kan daarom niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Hierdoor kan het kind overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor acetylsalicylzuur.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op recept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op recept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name bij langdurig gebruik van hoge doseringen- na als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof (= acetylsalicylzuur) in deze pijnstiller remt de productie van prostaglandines in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

De werkzame stof (= acetylsalicylzuur) verlengt de bloedingstijd en wordt daarom in lage doseringen ook als bloedverdunnend middel gebruikt. Bijvoorbeeld om een hart- of herseninfarct te voorkomen.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Deze pijnstiller behoort tot de prostaglandine-synthetase-remmers, die ook wel NSAID's (= Non-Steroïde Anti-Inflammatoire Drugs) worden genoemd.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedarmoede (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Braken

Doofheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Duizeligheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Gezichtsstoornissen (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Hoofdpijn (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Oorsuizen (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Sufheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses en bij kinderen)

Verwardheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Zwarte, teerachtige en stinkende ontlasting (wijst op bloedverlies in maag of darm)

Zweten (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven dosering.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding)

Andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (= prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Benzbromaron (= Desuric®)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Bloedsuikerverlagende middelen ( bloedglucose-verlagende middelen) die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica)

Corticosteroïden

Insuline

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Probenecide

Sulfinpyrazon

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De kauwtablet(ten) opkauwen en daarna ruim water nadrinken.

Bij maagklachten: kauwtablet vlak ná de maaltijd gebruiken.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. Hou u daarom U daarom nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter .

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen snoepjes, eetbaar of drinkbaar zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar zelfzorg-medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren , aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Bij maagklachten: tablet eerst uiteen laten vallen in water en tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.

Dit medicijn niet geven aan kinderen met griep of waterpokken in verband met een verhoogd risico op het syndroom van Reye.

Dit medicijn verlengd de bloedingstijd en daarom niet gebruiken kort vóór het trekken van kiezen of tanden.

Dit medicijn verhoogt de kans op maagklachten en daarom bij voorkeur niet gebruiken kort vóór of ná het gebruik van alcohol.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.
Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Aspirine®

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

De bruistablet bevat 502 mg natrium.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Braken (vooral bij kinderen), verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), zweten, duizeligheid, oorsuizen (= tinnitus), gezichtsstoornissen, rusteloosheid, opwinding, overdreven blij gevoel (= euforie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging (= dehydratie), bloeddrukdaling (= hypotensie), verminderd urineren, verhoogd (= hyperglykemie) of verlaagd (= hypoglykemie) bloedglucose-gehalte , verminderd bewustzijn (= collaps), bewusteloosheid (= coma)

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Acetylsalicylzuur Kauwtabletten (zelfzorg).