Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Taxotere« (EU)


Geneesmiddel: Taxotere« (EU)

Alleen op recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/96/002/001
EU/1/95/002/002
EU/1/95/02/003


Werkzame stof

Docetaxel

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Taxo´den


Andere namen

Docetaxel Infusie (generiek)

Dincilezan«

Dostradixinol«

Tolnexa«

Demotaxel Mono«


Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof 40 mg/ml, 0,5 ml en 2 ml

Concentraat voor infusievloeistof 20 mg/ml.


Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker, (= mamma-carcinoom), wel (= gemetastaseerd) of niet uitgezaaid

Longkanker (= long-carcinoom)

Prostaat-kanker (= prostaat-carcinoom)

Maag-darm kanker

Hoofd-/Hals tumoren

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassingen van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Witte bloedcellen, verminderd aantal (= neutropenie)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (polysorbaat 80)

Zwangerschap en borstvoeding

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en tenminste gedurende 3 maanden na toepassing van dit middel zwangerschap voorkˇmen .

Informeer direct uw (huis)arts als u tijdens of binnen 3 maanden na toepassing van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik tussen de kuren geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Het kan echter zijn dat u zich duizelig of onzeker voelt. Raadpleeg in dat geval uw (huis)arts.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de groei en deling van bepaalde tumorcellen en daardoor de groei van de tumor.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Beenmerg-depressie: verminderd aantal witte bloedcellen (= neutropenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Braken

Darm-ontsteking (neutropenische enterocolitis))

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia), tijdelijk

Hart-aandoeningen, zoals hartfalen, hartinfarct (= myocard-infarct), hartritme-stoornissen (= hart-aritmieŰn),hartblock (AV-block) en plotselinge bewusteloosheid (= syncope)

Huidaandoeningen, zoals roodheid en zwelling van handpalmen en/of voetzoelen, waarna vervelling kan optreden

Infecties

Injectieplaats, o.a. roodheid, pijn, ontsteking, zwelling

Koorts (NB. Waarschuw arts of verpleegkundige wanneer u een verhoging waarneemt.)

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-doorboring (= perforatie)

Maagdarm-klachten, lichte tot matige

Misselijkheid

Mond-ontsteking (= stomatitis), met blaasjes in de mond

Nagelaandoeningen, zoals verkleuring en pijn

Overgevoeligheidsreacties, o.a. blozen (flushes), huiduitslag, koorts, ademnood en bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Pijn, plaatselijk en/of over hele lichaam (= gegeneraliseerd)

Pijn op de borst (zonder betrokkenheid van hart of longen)

Slokdarm-ontsteking (oesofagitis)

Smaakstoornissen

Spierpijn (= myalgie)

Trombose (veneuze trombo-embolie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem), o.a. zwelling van handen, voeten, benen en/of gwichtstoename

Vocht, vasthouden van (= vochtretentie)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie), waardoor o.a. verminderde huidgevoeligheid (= paresthesie), tintelingen en prikkelende tot brandende pijn

Zwakte, gevoel van krachteloosheid (= asthenie)

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben nogal vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Vertel uw arts of ziekenhuisapotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit middel wordt gewoonlijk elke 3 weken toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Buiten de invloed van fel licht tussen 2 en 25 oCelsius bewaren.

De oplossing na bereiding en bewaren bij kamertemperatuur binnen 4 uur toedienen.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.


Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Taxotere«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Het oplosmiddel bevat 13% ethanol.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Taxotere« (EU).

Bijsluiters