Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Haldol®


Geneesmiddel: Haldol®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 03185-7
RVG 08840
RVG 08994
RVG 09323


Werkzame stof

Haloperidol

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)


Andere namen

Haloperidol Tabletten/Injecties (generiek)


Samenstelling

Druppelvloeistof, 15 ml en 100 ml: 2 mg haloperidol per ml
De druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 5 mg haloperidol-decanoaat per ml

Injectievloeistof ('Depot'), ampullen 1 ml en 3 ml: 50 mg haloperidol-decanoaat per ml

Injectievloeistof ('Depot'), ampullen 1 ml: 100 mg haloperidol-decanoaat per ml

Tabletten: 1 mg en 10 mg haloperidol


Fabrikant/leverancier

Janssen-Cilag BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 11298//08994
RVG 15531//09323

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 33025//09323
RVG 103083//03185
RVG 104434//08994

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 34608/09323

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 111349//08994


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Choreatische bewegingen

Manie

Misselijkheid en braken, wanneer deze niet door reisziekte veroorzaakt en andere middelen geen of onvoldoende effect hebben

Opwinding en angst, ernstige vormen van

Psychosen, aanhoudende (= chronische) en terugkerende (= recidiverende)

Tics

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen (NB de druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit medicijn tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en duizeligheid , gezichtsstoornissen en , sufheid slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft ook een geringe kalmerende (= sederende) werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Droge mond

Duizeligheid, vooral in het begin

Emotionele afvlakking

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Hoofdpijn, vooral in het begin

Initiatief, verlies van

Opwinding (= agitatie), vooral in het begin

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid, vooral in het begin

Sufheid, vooral in het begin

Urine-ophoping (= urineretentie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, vooral in het begin

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Barbituraten

Bromocriptine (= Parlodel®)

Buspiron (= Buspar®)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenobarbital

Fluoxetine (= Prozac®)

Geneesmiddelen die de lever-enzymactiviteit verhogen

Guanethidine (Suprexon®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Levodopa (= Madopar®, Sinemet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige, werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Thyroxinen (o.a. Cytomel®, Eltroxin®, Euthyrox®, Levothyroxine®, Thyrax®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, met voedsel of met drank.


Gebruik

Druppels/tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Druppels/tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m‚‚r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w‚l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bloeddrukdaling (hypotensie), sufheid (sedatie), bloeddrukverhoging (hypertensie), shock

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Haldol®.

Bijsluiters